تاثير استفاده از خط تيره در دامنه بر سئو


اگر داراي دامنه اي هستيد كه از دو كلمه متشكل شده است مانند www.examplesite.com  بهتر است براي خوانايي از خط تيره يا دش استفاده كنيد مانند www.site-example.com

Administrator\files\UploadFile\use-most-important-keyboard-shortcuts-windows-8.1280x600.jpg